Kristine De Vriendt

Logopediste - Audiologe

Wachtebekesteenweg 29 - 9180 Moerbeke-Waas
09 346 55 05 of 0475 85 85 11
Logopedistenpraktijk
raadpleging na afspraak - huisbezoek mogelijk

Voor wie zijn we er ?

Hierna vind je een summier overzicht van de problemen die wij met onze dienst op een professionele wijze kunnen verhelpen:

ARTICULATIESTOORNISSEN

Het betreft stoornissen waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de [r]. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Wanneer een kind in zijn spraakontwikkeling duidelijk een achterstand vertoont tegenover zijn leeftijdsgenoten, spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling.

VERKEERDE NASALITEIT

Bij open neusspraak ontsnapt er te veel lucht langs de neus. Bij gesloten neusspraak ontsnapt de lucht bij vorming van de nasale medeklinkers [m], [n] en [ng] door de mond.

AFWIJKEND MONDGEDRAG

Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en articulatie. Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen, duimzuigen en infantiel slikken resulteert vaak in een spraakstoornis. Er is ook een verband tussen gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten. Het komt wel vaker voor dat de logopediste afwijkende mondgewoonten en articulatie samen behandelt. De orthodontist behandelt dan de gebitsafwijking.

MOTORISCHE SPRAAKSTOORNISSEN (dysarthrie)

Bij patiënten met een aandoening van het zenuwstelsel is meestal ook de spraak gestoord. De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. De logopediste geeft oefeningen om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Daarnaast wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

TAALSTOORNISSEN

Wanneer de taalontwikkeling niet verloopt volgens een bepaald patroon, maar vertraagd of afwijkend is, dan spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis. We noteren hier een stoornis in de ontwikkeling van de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik.

Kinderen met een secundaire taalontwikkelingsstoornis (ten gevolge van bv. gehoorstoornis, mentale handicap) worden in aangepaste centra of scholen voor bijzonder onderwijs verder geholpen.

LEERSTOORNISSEN

Meer bepaald gaat het om lees-, schrijf- en rekenproblemen. Wanneer ze zich in ernstige mate voordoen, spreken we respectievelijk van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. Deze kinderen vertonen een ernstige uitval voor lezen en/of spellen of rekenen, hoewel er sprake is van een normale intelligentie. Ook hier maken we een onderscheid tussen primaire en secundaire leerproblemen. Soms gaan leerstoornissen samen met aandachtsproblemen en/of hyperkinetisch gedrag.

AFASIE OF ANDERE NEUROLOGISCHE STOORNISSEN

Sensorische of motorische afasie is een verworven taalstoornis (na een trauma of een CVA). Door dit hersenletsel is de patiënt zijn vermogen verloren om de gesproken / geschreven taal te gebruiken of te begrijpen. Andere bijkomende stoornissen zijn verlammingen, motorische spraakstoornissen, geheugenproblemen en oriëntatieproblemen. Ook bij dementie (vb. Alzheimer) is het belangrijk om de uitspraak, taal, woordvinding, lezen en schrijven, geheugen,… te blijven trainen!

STEMSTOORNISSEN

Het best gekende stemprobleem is heesheid. Heesheid ten gevolge van stembandknobbels treedt vaak op bij kinderen. Toch krijgen sommige beroepssprekers (bv. leerkrachten, toneelacteurs,...) tijdens hun loopbaan ook te maken met stemstoornissen. De oorzaak van de stemproblemen kan organisch (bv. stembandverlam-ming) of functioneel (bv. veelvuldig stemmisbruik) zijn.

BEELDDENKERS

Kristine volgde een specifieke opleiding rond “beelddenken”. Personen die meer visueel-ruimtelijk zijn ingesteld, kunnen beelddenker zijn. Zij verdienen een specifieke aanpak die op hun manier van denken gericht is.

Omdat communicatie een zeer ruim begrip is, is het moeilijk om over alle onderdelen een even gespecialiseerde kennis te hebben. Daarom verwijzen wij patiënten met gehoorproblemen, met vloeiendheidsstoornissen (zgn. stotteren) en laryngectomiepatiënten door naar collega’s-logopedisten die met die bijzondere problematiek doorgaans voltijds bezig zijn.
Voor meer informatie mag u ons altijd contacteren.